Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽIAROVSKÁ, J. -- MEDO, J. -- KYSEĽ, M. -- ZAMIEŠKOVÁ, L. -- KAČÁNIOVÁ, M. Endophytic Bacterial Microbiome Diversity in Early Developmental Stage Plant Tissues of Wheat Varieties. In Plants-Basel. 9, 2 (2020), s. 2020. ISBN 2223-7747 online.

Originálny názov:
Endophytic Bacterial Microbiome Diversity in Early Developmental Stage Plant Tissues of Wheat Varieties
Autor:
Pracovisko: Katedra mikrobiológie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Plants-Basel
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2020
Od strany:
2020
Do strany: 2020
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: endofytné huby, sucho, pšenica, rastlinné pletivá, suchovzdornosť
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Posledná zmena: 18.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Plants-Basel. Basel: ISBN 2223-7747 online.

Originálny názov: Plants-Basel
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISBN: 2223-7747 online
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)