Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAŠČÍK, P. -- PAVELKOVÁ, A. -- TKÁČOVÁ, J. -- ČUBOŇ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- HABÁNOVÁ, M. -- MLYNEKOVÁ, E. The amino acid profile of broiler chicken meat after dietary administration of bee products and probiotics. In Biologia. 75, (2020), s. 1--10. ISSN 0006-3088.

Originálny názov:
The amino acid profile of broiler chicken meat after dietary administration of bee products and probiotics
Autor: prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (15%)
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD. (15%)
Ing. Jana Tkáčová, PhD. (15%)
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (15%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (15%)
doc. Ing. Marta Habánová, PhD. (15%)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (10%)
Pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Katedra výživy ľudí
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Biologia
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
75
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany: 1
Do strany:
10
Počet strán:
10
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: včelie produkty, probiotiká, brojlery, hydina, hydinové mäso
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Biologia. Warsaw: ISSN 0006-3088.

Originálny názov: Biologia
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0006-3088
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Warsaw
Vydavateľ:
Versita
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)