Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- MEGYESY EFTIMOVÁ, Z. -- BRINDZA, J. -- FELŠÖCIOVÁ, S. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- KLUZ, M. -- TERENTJEVA, M. Microbiota of Tokaj grape berries of Slovak regions. In Erwerbs-Obstbau. 62, (2020), s. 1--9. ISSN 0014-0309.

Originálny názov:
Microbiota of Tokaj grape berries of Slovak regions
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (15%)
Ing. Mgr. Zuzana Megyesy Eftimová, PhD. (15%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (15%)
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. (15%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (15%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (15%)
Maciej Kluz (5%)
Margarita Terentjeva (5%)
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Erwerbs-Obstbau
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
62
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
1
Do strany:
9
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: tokajské vína, vinárstvo, vína, mikromycéty
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Posledná zmena:
04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Erwerbs-Obstbau. Heidelberg: ISSN 0014-0309.

Originálny názov:
Erwerbs-Obstbau
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0014-0309
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Heidelberg
Vydavateľ:
Springer
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)