Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- KUNOVÁ, S. -- SABO, J. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- FELŠÖCIOVÁ, S. -- FATRCOVÁ ŠRAMKOVÁ, K. -- TERENTJEVA, M. Isolation and identification of lactic acid bacteria in wine production by MALDI-TOF MS biotyper. In Acta horticulturae et regiotecturae. 23, 1 (2020), s. 21--24. ISSN 1335-2563.

Originálny názov:
Isolation and identification of lactic acid bacteria in wine production by MALDI-TOF MS biotyper
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (15%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (15%)
Jozef Sabo (5%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (15%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (15%)
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. (15%)
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD. (10%)
Margarita Terentjeva (10%)
Pracovisko: Katedra mikrobiológie
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra výživy ľudí
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Acta horticulturae et regiotecturae
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
23
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2020
Od strany: 21
Do strany:
24
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: baktérie mliečneho kvasenia, laserová desorpcia a ionizácia za účasti matrice, vinárstvo, vína
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta horticulturae et regiotecturae. ISSN 1335-2563.

Originálny názov:
Acta horticulturae et regiotecturae
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1335-2563
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)