Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUCKOVÁ, V. -- ČANIGOVÁ, M. -- ZELEŇÁKOVÁ, L. -- KROČKO, M. Changes in selected parameters of steamed cheese during storage. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 5 (2020), s. 1016--1019. ISSN 1338-5178.

Originálny názov: Changes in selected parameters of steamed cheese during storage
Autor:
Ing. Viera Ducková, PhD. (25%)
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. (25%)
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (25%)
Ing. Miroslav Kročko, PhD. (25%)
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania:
2020
Od strany: 1016
Do strany:
1019
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: syry, parenice, chemické zloženie, mikrobiologická analýza, mliečne výrobky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Viera Ducková, PhD.
Posledná zmena: 24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)