Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZETOCHOVÁ, E. -- VOLLMANNOVÁ, A. -- TIRDIĽOVÁ, I. Effect of inoculation on the content of biogenic elements in the white lupine and grass pea. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 385--392. ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Effect of inoculation on the content of biogenic elements in the white lupine and grass pea
Autor: Ing. Erika Zetochová (60%)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (20%)
Ing. Ivana Tirdiľová (20%)
Pracovisko:
Katedra chémie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
385
Do strany:
392
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: hrachor siaty, lupina, biogénne prvky, inokulanty
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Erika Zetochová
Posledná zmena:
05.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 05.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)