Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FIKSELOVÁ, M. -- BENEŠOVÁ, L. -- ZAJÁC, P. -- GOLIAN, J. -- ČAPLA, J. Food adulteration and safety regarding detected market cases and consumer opinions. In Potravinárstvo. 14, 1 (2020), s. 417--428. ISSN 1338-0230.

Originálny názov:
Food adulteration and safety regarding detected market cases and consumer opinions
Autor: doc. Ing. Martina Fikselová, PhD. (20%)
Ing. Lucia Benešová (20%)
Ing. Peter Zajác, PhD. (20%)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (20%)
Ing. Jozef Čapla, PhD. (20%)
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 14
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania:
2020
Od strany: 417
Do strany:
428
Počet strán: 12
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: FFVA, potravinová bezpečnosť, potravinové podvody
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo. Združenie HACCP Consulting: ISSN 1338-0230.

Originálny názov:
Potravinárstvo
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1338-0230
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Združenie HACCP Consulting
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 15.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)