Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SVORADOVÁ, A. -- MACHÁČ, M. -- BALÁŽI, A. -- VAŠÍČEK, J. -- JURČÍK, R. -- HUBA, J. -- CHRENEK, P. Semen quality assessment of improved Wallachian sheep breed: A preliminary study. In Slovak journal of animal science. 53, 2 (2020), s. 92--95. ISSN 1337-9984.

Originálny názov:
Semen quality assessment of improved Wallachian sheep breed: A preliminary study
Autor:
Andrea Svoradová (16%)
Marián Macháč (14%)
Ing. Andrej Baláži, PhD. (14%)
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (14%)
Rastislav Jurčík (14%)
Ján Huba (14%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (14%)
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Slovak journal of animal science
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
53
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania:
2020
Od strany:
92
Do strany: 95
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: pohyblivosť spermií, barany, spermie, CASA (metóda), plemená
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Baláži, PhD.
Posledná zmena: 24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Slovak journal of animal science. Nitra: ISSN 1337-9984.

Originálny názov:
Slovak journal of animal science
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1337-9984
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)