Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUBOVIČOVÁ, E. -- MAKAREVIČ, A V. -- BALÁŽI, A. -- OLEXIKOVÁ, L. -- BAUER, M. -- VAŠÍČEK, J. -- OSTRÓ, A. -- DRAGIN, S. -- CHRENEK, P. Protection and sustainability of Slovak animal genetic resources in order to ensure the self-sufficiency in quality food Slovakia. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 5 (2020), s. 1029--1033. ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Protection and sustainability of Slovak animal genetic resources in order to ensure the self-sufficiency in quality food Slovakia
Autor:
Elena Kubovičová (12%)
Alexander V. Makarevič (11%)
Ing. Andrej Baláži, PhD. (11%)
Lucia Olexiková (11%)
Miroslav Bauer (11%)
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (11%)
Alexander Ostró (11%)
Saša Dragin (11%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (11%)
Pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania:
2020
Od strany: 1029
Do strany:
1033
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: biodiverzita, potraviny, klimatické zmeny, genetické zdroje živočíchov
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)