Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

Zariadenie na bezpečný prietok špecifických plynov v potrubiach a spôsob na zabezpečenie tohto bezpečného prietoku: patentový spis 288765 : dátum sprístupnenia 20.5. 2020. TREBICHALSKÝ, P. -- TOMÁŠ, J.

Originálny názov:
Zariadenie na bezpečný prietok špecifických plynov v potrubiach a spôsob na zabezpečenie tohto bezpečného prietoku: patentový spis 288765 : dátum sprístupnenia 20.5. 2020
Anglický názov:
Autor: Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (80%)
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. (20%)
Pracovisko:
Katedra chémie
Druh publikácie:
patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisov
Číslo patentu:
Názov vydavateľa:
Miesto vydania:
Banská Bystrica
Názov vlastníka:
Dátum registrácie:
Spôsob využitia:
Povinnosť licencie:
Licenčný poplatok:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: potrubie, plyny, prietoky, technické vlastnosti
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)