Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZEMANOVÁ, J. -- ONDRUŠKA, Ľ. Faktory ovplyvňujúce reprodukciu králikov. In Slovenský chov. 25, 7 (2020), s. 7--8. ISSN 1335-1990.

Originálny názov: Faktory ovplyvňujúce reprodukciu králikov
Anglický názov:
Autor:
Ing. Jiřina Zemanová, PhD. (50%)
Ľubomír Ondruška (50%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Slovenský chov
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
25
Číslo periodika v rámci zväzku:
7
Rok vydania:
2020
Od strany:
7
Do strany: 8
Počet strán:
2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: králiky, zdravie zvierat, rozmnožovanie zvierat
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Slovenský chov. Bratislava: ISSN 1335-1990.

Originálny názov:
Slovenský chov
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1335-1990
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ:
Združenie - Slovenský chov
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)