Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GADUŠ, J. -- KOŠÍK, L. -- JANČO, Š. Čistenie bioplynu metódou vodného tlakového prania. In EE. 19, (2013), s. 28--29. ISSN 1335-2547.

Originálny názov: Čistenie bioplynu metódou vodného tlakového prania
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (34%)
Ing. Lukáš Košík, PhD. (33%)
Ing. Štefan Jančo, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: EE
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 19
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania: 2013
Od strany: 28
Do strany: 29
Počet strán: 2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: biometán, voda, oxid uhličitý, bioplyn, obnoviteľné energetické zdroje
Rok uplatnenia: 2013
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Posledná zmena: 16.06.2017 16:18 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

EE. ISSN 1335-2547.

Originálny názov: EE
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1335-2547
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 23.10.2018 12:57 (Import dát z knižnice)