Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GADUŠ, J. -- JANČO, Š. -- POHUBA, S. -- FODORA, M. Bioplyn z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. In EE. 19, 3 (2013), s. 16--17. ISSN 1335-2547.

Originálny názov:
Bioplyn z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Katedra konštruovania strojov
Katedra regionálnej bioenergetiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
EE
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 19
Číslo periodika v rámci zväzku:
3
Rok vydania:
2013
Od strany: 16
Do strany:
17
Počet strán:
2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: energetické rastliny, suchá fermentácia, komunálny odpad, bioodpady
Rok uplatnenia:
2013
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Posledná zmena:
04.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

EE. ISSN 1335-2547.

Originálny názov: EE
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1335-2547
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
04.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)