Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GADUŠ, J. -- GIERTL, T. -- JANČO, Š. Výroba biolplynu z biologicky rozložiteľných odpadov technológiou suchej fermentácie. In TOP 2013 - Technika ochrany prostredia. Bratislava: Slovak University of Technology, 2013, s. 69--74. ISBN 978-80-227-3955-9.

Originálny názov: Výroba biolplynu z biologicky rozložiteľných odpadov technológiou suchej fermentácie
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (34%)
Ing. Tomáš Giertl, PhD. (33%)
Ing. Štefan Jančo, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: TOP 2013 - Technika ochrany prostredia.
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 69
Do strany: 74
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: bioplyn, suchá fermentácia, bioodpady
Rok uplatnenia: 2013
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Posledná zmena: 16.10.2015 10:18 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

TOP 2013 - Technika ochrany prostredia. Bratislava: Slovak University of Technology, 2013. ISBN 978-80-227-3955-9.

Originálny názov: TOP 2013 - Technika ochrany prostredia.
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-227-3955-9
Vydavateľ: Slovak University of Technology
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2013
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka: knižná verzia
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Posledná zmena: 02.07.2015 13:15 (Import dát z knižnice)