Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GADUŠ, J. -- GIERTL, T. -- JANČO, Š. Výroba biolplynu z biologicky rozložiteľných odpadov technológiou suchej fermentácie. In TOP 2013 - Technika ochrany prostredia. Bratislava: Slovak University of Technology, 2013, s. 69--74. ISBN 978-80-227-3955-9.

Originálny názov: Výroba biolplynu z biologicky rozložiteľných odpadov technológiou suchej fermentácie
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
TOP 2013 - Technika ochrany prostredia
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 69
Do strany:
74
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: bioplyn, suchá fermentácia, bioodpady
Rok uplatnenia: 2013
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Posledná zmena:
16.10.2015 10:18 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

TOP 2013 - Technika ochrany prostredia. Bratislava: Slovak University of Technology, 2013. ISBN 978-80-227-3955-9.

Originálny názov:
TOP 2013 - Technika ochrany prostredia
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-227-3955-9
Vydavateľ:
Slovak University of Technology
Miesto vydania:
Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2013
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
knižná verzia
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Posledná zmena:
05.03.2020 18:11 (Import dát z knižnice)