Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOSIBA, J. -- ŽIKLA, A. Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva. In Roľnícke noviny. 90, 5 (2019), s. 11--12. ISBN 0231– 6617.

Originálny názov: Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (50%)
Anton Žikla (50%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Roľnícke noviny
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 90
Číslo periodika v rámci zväzku: 5
Rok vydania: 2019
Od strany: 11
Do strany: 12
Počet strán: 2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ceny, ekonomika, benzín, poľnohospodárska technika, spotreba palív, motorová nafta
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Posledná zmena: 07.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Roľnícke noviny. Nitra: ISBN 0231– 6617.

Originálny názov: Roľnícke noviny
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISBN: 0231– 6617
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 07.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)