Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOSIBA, J. -- UHRINOVÁ, D. Vplyv paliva na emisie. In MOT'or. 28, 1 (2019), s. 58--59. ISSN 1210-2083.

Originálny názov: Vplyv paliva na emisie
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (50%)
Ing. Daniela Uhrinová, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: MOT'or
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 28
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 58
Do strany: 59
Počet strán: 2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: emisie znečisťujúcich látok, palivá, spaľovacie motory, výfukové plyny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

MOT'or. Bratislava: ISSN 1210-2083.

Originálny názov: MOT'or
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1210-2083
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)