Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANOŠKO, I. -- HALÚZ, M. Projektovanie svetlometov moderných vozidiel = Designing of headlights of modern vehicles. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 127--132. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).

Originálny názov: Projektovanie svetlometov moderných vozidiel = Designing of headlights of modern vehicles
Anglický názov: Designing of headlights of modern vehicles
Autor: doc. Ing. Ivan Janoško, CSc. (50%)
Marek Halúz (50%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 127
Do strany: 132
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: reflektory, automobilizmus, normy európske, automobily
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).

Originálny názov: Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-553-3289-5 (brož.)
Vydavateľ: Technická univerzita
Miesto vydania: Košice
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)