Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VITÁZEK, I. -- JABLONICKÝ, J. Vplyv paliva a hybridného pohonu na prevádzkové parametre vybraných motorov. In MOT´or. 16, 3 (2019), s. 62--65. ISSN 1336-4200.

Originálny názov: Vplyv paliva a hybridného pohonu na prevádzkové parametre vybraných motorov
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc. (50%)
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: MOT´or
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 16
Číslo periodika v rámci zväzku: 3
Rok vydania: 2019
Od strany: 62
Do strany: 65
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hybridné pohony, motory, meranie, palivá, LPG, CNG
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

MOT´or. Bratislava: ISSN 1336-4200.

Originálny názov: MOT´or
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1336-4200
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Elektro-energo
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)