Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VITÁZEK, I. -- MAJDAN, R. -- ČIČO, M. Posúdenie kvality vnútorného prostredia = Evaluaton of internal environment quality. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 310--316. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).

Originálny názov: Posúdenie kvality vnútorného prostredia = Evaluaton of internal environment quality
Anglický názov: Evaluaton of internal environment quality
Autor: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc. (34%)
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD. (33%)
Michal Čičo (33%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 310
Do strany: 316
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hlukové limity, koncentrácia znečisťujúcich látok, spracovanie kovov, emisné normy, akustické emisie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).

Originálny názov: Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-553-3289-5 (brož.)
Vydavateľ: Technická univerzita
Miesto vydania: Košice
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)