Katedra fyziky (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PROCHÁZKA, R. -- DONOVAL, Z. -- KORENKO, M. Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu analýza vybraných parametrov triedenia: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, s. 165--170. ISBN 978-80-248-4258-5.

Originálny názov: Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu analýza vybraných parametrov triedenia: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis
Anglický názov: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis
Autor: Ing. Róbert Procházka (34%)
Ing. Zdenek Donoval (33%)
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií
Katedra fyziky
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: DIAGO 2019
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 165
Do strany: 170
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: odpady, triedenie odpadov, odpadové hospodárstvo, recyklácia odpadu
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Róbert Procházka
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-248-4258-5.

Originálny názov: DIAGO 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-248-4258-5
Vydavateľ: Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Miesto vydania: Ostrava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)