Faculty of European Studies and Regional Development - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 91

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Agrárne právo v Európskej únii
Bandlerová, Anna -- Palšová, Lucia
Agrárne právo v Európskej únii. In Roľnícke noviny. 87, 48 (2017), p. 7. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Agricultural land ownership as food sovereignty: the case of Slovakia
Dirgasová, Katarína -- Lazíková, Jarmila
Agricultural land ownership as food sovereignty: the case of Slovakia. In: Agricultural law. Cham: Springer, 2017. p. 367--388. ISBN 978-3-319-64755-5 (brož.).
chapter in a bookKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
Agricultural land protection - the case of Slovakia
Palšová, Lucia -- Bandlerová, Anna -- Melišková, Ina -- Schwarcz, Pavol
Agricultural land protection - the case of Slovakia. In Management, enterprise and benchmarking in the 21st century. Budapest: Óbuda University, 2017, s. 298--311. ISBN 978-963-449-027-2 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Ako zvyšovať konkurencieschopnosť územia? Prípadová štúdia obce Spišský Hrhov
Fáziková, Mária
Ako zvyšovať konkurencieschopnosť územia? Prípadová štúdia obce Spišský Hrhov. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 388--405. ISBN 978-80-210-8586-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
An assessment of the causes and consequences of agricultural land abandonment in Europe
Filho, Walter Leal -- Mandel, Merit -- Al-Amin, Abdul Quasem -- Fehér, Alexander -- Chiappetta Jabbour, Charbel José
An assessment of the causes and consequences of agricultural land abandonment in Europe. In International journal of sustainable developmnet & world ecology. 24, 6 (2017), p. 554--560. ISSN 1350-4509.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Analysis of Slovakia´s economic performance in tax revenue administration
Valach, Maroš
Analysis of Slovakia´s economic performance in tax revenue administration. In Scientific papers. 17, 1 (2017), p. 290--296. ISSN 2284-7995.
article in a professional periodical2017Details
Arrendamiento de tierras agrícolas en la República Eslovaca
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna
Arrendamiento de tierras agrícolas en la República Eslovaca. In Anales de legislation Argentina. 77, 3 (2017), p. 143--155. ISSN 1514-3341.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Assessing the production potential of purpose-grown energy crops in Slovak regions
Kotrla, Marián -- Mandalová, Kristína -- Prčík, Martin
Assessing the production potential of purpose-grown energy crops in Slovak regions. In SGEM 2017. Sofia: STEP92 Technology, 2017, s. 75--82. ISBN 978-619-7408-07-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Assessment of environmental and health risks in former polymetallic ore mining and smelting area, Slovakia: Spatial distribution and accumulation of mercury in four different ecosystems
Árvay, Július -- Demková, Lenka -- Hauptvogl, Martin -- Michalko, Miloslav -- Bajčan, Daniel -- Stanovič, Radovan -- Tomáš, Ján -- Hrstková, Miroslava -- Trebichalský, Pavol
Assessment of environmental and health risks in former polymetallic ore mining and smelting area, Slovakia: Spatial distribution and accumulation of mercury in four different ecosystems. In Ecotoxicology and environmental safety. 144, (2017), p. 236--244. ISSN 0147-6513.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Basics of law
Palšová, Lucia -- Bandlerová, Anna -- Marišová, Eleonóra -- Ilková, Zuzana -- Lazíková, Jarmila -- Ďurkovičová, Jana -- Beňuš, Ondrej
Basics of law. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 155 p. ISBN 978-80-552-1711-6.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Bioeconomy enterprise innovation systems in selected EU countries
Marišová, Eleonóra -- Šajbidorová, Mária -- Chreneková, Marcela -- Grešová, Lucia -- Mariš, Martin
Bioeconomy enterprise innovation systems in selected EU countries. In PRČÍK, M. Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: (new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology) : international scientific conference, book of abstracts, September 7-8th 2017 in Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, s. 20. ISBN 978-80-552-1737-6.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Cereal residues in soil-water management
Kanianska, Radoslava -- Kizeková, Miriam -- Šiška, Bernard -- Tian, Dong -- Zhang, Xiaoshuan
Cereal residues in soil-water management. In SGEM 2017. Sofia: STEP92 Technology, 2017, s. 137--143. ISBN 978-619-7408-09-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Current legislation of the agricultural land protection - case of Slovakia
Melišková, Ina
Súčasná právna úprava ochrany poľnohospodárskej pôdy na Slovensku: Current legislation of the agricultural land protection - case of Slovakia.  In Mladá veda. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1680-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Current state of support mechanism systems of RES in SR
Gaduš, Ján
Súčasný stav podporných mechanizmov OZE v SR: Current state of support mechanism systems of RES in SR.  In Mladá veda. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1680-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Defferentation of abiotic conditions in Slovak regions influencing the productivity of fast-growing energy plants
Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Diferenciácia abiotických podmienok v regiónoch Slovenska ovplyvňujúca produktivitu rýchlorastúcich energetických rastlín: Defferentation of abiotic conditions in Slovak regions influencing the productivity of fast-growing energy plants.  In Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: [new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology], international scientific conference, September 7-8th 2017 in Nitra. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2017),
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Demand for agricultural land in Slovakia
Dirgasová, Katarína
Demand for agricultural land in Slovakia. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 14, 1 (2017), p. 30--36. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Detection of selected trace elements in yogurt components
Capcarová, Marcela -- Harangozo, Ľuboš -- Tóth, Tomáš -- Schwarczová, Loreta -- Bobková, Alica -- Stawarz, Robert -- Guidi, Alessandra -- Massanyi, Peter
Detection of selected trace elements in yogurt components. In Journal of environmental science and health. 52, 12 (2017), p. 858--863. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Diffusion of university knowledge in space
Hrivnák, Michal
Difúzia znalostí univerzít v priestore: Diffusion of university knowledge in space.  In Mladá veda. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1680-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Dôsledky zmien klímy na produkčný potenciál kukurice siatej (Zea mays L.)
Žilinský, Matej
Dôsledky zmien klímy na produkčný potenciál kukurice siatej (Zea mays L.).  In Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2017), p. 317--321. ISBN 978-80-89139-40-8.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Dynamics of oak coppice in SW Slovakia: past, present and future
Fehér, Alexander
Dynamics of oak coppice in SW Slovakia: past, present and future.  In COST action FP1301 EuroCoppice - Coppice forest in Europe: a tradiotional natural resource with great potential. Freiburg : Albert Ludwig University. (2017), p. 34.
článok v elektronickom zdrojiRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Ecological functions of vegetation as potentials of ecosystem services (floodplain alder forest in the Tríbeč microregion)
Eliáš, Pavol -- Mariničová, Patrícia
Ecological functions of vegetation as potentials of ecosystem services (floodplain alder forest in the Tríbeč microregion). In Journal of forest science. 63, 3 (2017), p. 126--135. ISSN 1212-4834.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov
Fáziková, Mária
Ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 148 p. ISBN 978-80-552-1658-4.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Evaluation and comparison of bioactive substances in selected species of the genus Allium
Kovarovič, Ján -- Bystrická, Judita -- Fehér, Alexander -- Lenková, Marianna
Evaluation and comparison of bioactive substances in selected species of the genus Allium.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 1, 1 (2017), p. 702--708. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/833.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Evaluation of sustainable development with respect to land and crop production
Mandalová, Kristína -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Evaluation of sustainable development with respect to land and crop production. In Konferencja naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" 2017. Świebodzice: Idea Knowledge Future, 2017, s. 24. ISBN 978-83-945311-1-9 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Evaluation of sustainable development with respect to land use and crop production in Slovakia
Mandalová, Kristína -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Evaluation of sustainable development with respect to land use and crop production in Slovakia. In Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania. Świebodzice: Idea Knowledge Future, 2017, s. 108--117. ISBN 978-83-945311-2-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Evaluation of the efficiency of the using of the municipal property in dependence of the size of municipalities in conditions of Slovak Republic
Balážová, Eva -- Bulla, Peter -- Papcunová, Viera
Evaluation of the efficiency of the using of the municipal property in dependence of the size of municipalities in conditions of Slovak Republic. In Public economics and administration 2017. Ostrava: Technická univerzita, 2017, s. 24--31. ISBN 978-80-248-4131-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Expectations and visions of "Z" generation of university students in relation to the labour market
Csehné Papp, Imola -- Szabó, Katalin -- Schwarczová, Loreta -- Hajós, László
Očakávania a predstavy "Z" generácie univerzitných študentov od trhu práce = Expectations and visions of "Z" generation of university students in relation to the labour market. In Acta Oeconomica universitatis Selye. 6, 1 (2017), p. 23--38. ISSN 1338-6581.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Factors affecting the price of agricultural land in Slovakia
Dirgasová, Katarína -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Jarmila
Factors affecting the price of agricultural land in Slovakia. In Journal of Central European Agriculture. Zagreb: JCEA, 2012, s. 291--304. ISSN 1332-9049.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre: študijná príručka 2017 – 2018
Roháčiková, Oľga -- Pauková, Žaneta -- Dalkovičová, Veronika -- Gajdošová, Monika
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre: študijná príručka 2017 – 2018. Nitra  : Vydavateľstvo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. (2017), ISBN 978-80-552-1708-6. URL: https://drive.google.com/file/d/0B_9lZ77naYMKNDV0b21SdGMwUlE/view.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: (new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology) : international scientific conference, book of abstracts, September 7-8th 2017 in Nitra
Prčík, Martin
Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: (new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology) : international scientific conference, book of abstracts, September 7-8th 2017 in Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. 31 p. ISBN 978-80-552-1737-6.
conference proceedingsRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: [new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology], international scientific conference, September 7-8th 2017 in Nitra
Prčík, Martin
Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: [new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology], international scientific conference, September 7-8th 2017 in Nitra. Nitra  : Slovak University of Agriculture. (2017), ISBN 978-80-552-1738-3.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
HABITAT III: národná správa o rozvoji miest SR pre potreby konferencie
Balážová, Eva -- Bleha, Branislav -- Finka, Maroš -- Hudeková, Zuzana -- Rehák, Štefan -- Špaček, Róbert
HABITAT III: národná správa o rozvoji miest SR pre potreby konferencie. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 2017. 67 p. ISBN 978-80-971914-3-6.
professional bookRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Hodnotenie majetkovej výkonnosti príspevkových organizácií v pôsobností obcí v Slovenskej republike
Papcunová, Viera -- Balážová, Eva
Rating of the property of the contributory organizations within the competence of municipalities in the Slovak Republic: Hodnotenie majetkovej výkonnosti príspevkových organizácií v pôsobností obcí v Slovenskej republike.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 862--868. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-113.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Hodnotenie regionálnej značky Ponitrie z hľadiska štyroch prvkov marketingového mixu
Žuffová, Eva -- Bohátová, Zuzana -- Bumbalová, Monika
Evaluation of the Regional brand Ponitrie from the perspective of fourelements of the marketing mix: Hodnotenie regionálnej značky Ponitrie z hľadiska štyroch prvkov marketingového mixu.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 598--605. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-77.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Identification of drought in Western Slovakia by palmer drought Severity index (PDSI)
Zuzulová, Veronika -- Šiška, Bernard
Identification of drought in Western Slovakia by palmer drought Severity index (PDSI). In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 14, 1 (2017), p. 7--17. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Identification of drought in Western Slovakia by Palmer Drought Severity Index (PDSI)
Zuzulová, Veronika -- Šiška, Bernard
Identification of drought in Western Slovakia by Palmer Drought Severity Index (PDSI). In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 14, 1 (2017), p. 7--14. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Impact of operating temperature of gas transit pipeline on soil quality and production potential of crops
Halmová, Daniela -- Poláková, Zuzana -- Končeková, Lýdia -- Fehér, Alexander
Impact of operating temperature of gas transit pipeline on soil quality and production potential of crops. In Agriculture. 63, 3 (2017), p. 120--127. ISSN 0551-3677.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Influence of snow cover and winter air temperatures on flowering of European Hazel (Corylus avellana L.) in Northern Carpathians
Škvareninová, Jana -- Škvarenina, Jaroslav -- Borsanyi, Peter -- Šiška, Bernard
Influence of snow cover and winter air temperatures on flowering of European Hazel (Corylus avellana L.) in Northern Carpathians.  In Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia. Nitra : Garmond. (2017),
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Innovation ecosystem of the Slovak University of Agriculture and its cooperation with practice
Chreneková, Marcela -- Melichová, Katarína -- Hrivnák, Michal -- Jarábková, Jana
Inovačný ekosystém Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a jej spolupráca s praxou: Innovation ecosystem of the Slovak University of Agriculture and its cooperation with practice.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 255--263. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-32.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Inovatívne prístupy v systéme vzdelávania so zameraním na podnikanie
Cifranič, Michal -- Valach, Maroš
Innovative approaches to system of education focusing on business: Inovatívne prístupy v systéme vzdelávania so zameraním na podnikanie.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 264--271. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-33.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Inštitucionálny rámec podpory podnikania na vidieku prostredníctvom prístupu Leader na Slovensku
Bumbalová, Monika
Institutional framework for support of local entrepreneurship within Leader approach in Slovakia: Inštitucionálny rámec podpory podnikania na vidieku prostredníctvom prístupu Leader na Slovensku.  In Eu agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 6, 2 (2017), p. 48--55. ISSN 1339-9276. URL: https://doi.org/10.1515/eual-2017-0007.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Is rural tourism a Perspective driver of development of rural municipalities? – The Case of Slovak Republic
Melichová, Katarína -- Majstríková, Ľubica
Is rural tourism a Perspective driver of development of rural municipalities? – The Case of Slovak Republic. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 14, 1 (2017), p. 1--6. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Kreatívna ekonomika ako hnacia sila rozvoja vidieckych regiónov Slovenska
Melichová, Katarína -- Lietava, Marek
Kreatívna ekonomika ako hnacia sila rozvoja vidieckych regiónov Slovenska. In Geografické informácie. 21, 1 (2017), p. 37--48. ISSN 1337-9453.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Land associations in Slovakia
Bandlerová, Anna -- Lazíková, Jarmila -- Rumanovská, Ľubica -- Lazíková, Zuzana
Land associations in Slovakia. In Juridical tribune. 7, (2017), p. 80--94. ISSN 2247-7195.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Land fragmentation and efforts to prevent it in Slovak legislation
Lazíková, Jarmila -- Rumanovská, Ľubica -- Takáč, Ivan -- Lazíková, Zuzana
Land fragmentation and efforts to prevent it in Slovak legislation. In Agricultural economics. 63, 12 (2017), p. 559--568. ISSN 0139-570X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Legal framework for establishing and functioning of Start–ups in the conditions of Slovak legislation
Ilková, Zuzana
Legal framework for establishing and functioning of Start–ups in the conditions of Slovak legislation.  In Agrárne právo EÚ. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 6, 2 (2017), p. 61--67. URL: https://doi.org/10.1515/eual-2017-0009.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Legislative regulation of the cultivation of fast-growing trees on agricultural land in the Slovakia and the Czech Republic
Gaduš, Ján -- Melišková, Ina
Legislative regulation of the cultivation of fast-growing trees on agricultural land in the Slovakia and the Czech Republic. In PRČÍK, M. Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: (new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology) : international scientific conference, book of abstracts, September 7-8th 2017 in Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, s. 13. ISBN 978-80-552-1737-6.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Legislatívne zabezpečenie prenesených kompetencií pri ochrane ovzdušia obcou
Ďurkovičová, Jana
Legislative ensure of transfer of competencies for air protection: Legislatívne zabezpečenie prenesených kompetencií pri ochrane ovzdušia obcou.  In Eu agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 6, 1 (2017), p. 1--9. ISSN 1339-9276. URL: https://www.degruyter.com/view/j/eual.2017.6.issue-1/eual-2017-0001/eual-2017-0001.xml?format=INT.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Managerial thinking and management of tourism business
Beresecká, Janka
Managerial thinking and management of tourism business. In CEFE 2017 - Central European conference in finance and economics. Košice: Technical University, 2017, s. 99--107. ISBN 978-80-553-2906-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Market analysis of selected agriculture commodities cultivated on agricultural land in Slovakia regions from the perspective of sustainable development
Mandalová, Kristína -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Market analysis of selected agriculture commodities cultivated on agricultural land in Slovakia regions from the perspective of sustainable development. In Scientific papers. 17, 4 (2017), p. 199--205. ISSN 2284-7995.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Melica altissima in Slovakia, vanishing grass species of forest ecotones
Eliáš, Pavol -- Dítě, Daniel -- Dítětová, Zuzana -- Eliašová, Mariana
Melica altissima in Slovakia, vanishing grass species of forest ecotones. In Thaiszia. 27, 2 (2017), p. 117--127. ISSN 1210-0420.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Methylxanthines and catechines in different teas (Camellia sinensis L. Kuntze) – influence on antioxidant properties
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Ivanišová, Eva -- Tirdiľová, Ivana -- Hrstková, Miroslava -- Bajčan, Daniel -- Lazor, Peter
Methylxanthines and catechines in different teas (Camellia sinensis L. Kuntze) – influence on antioxidant properties.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 510--516. ISSN 1337-0960. URL: http://dx.doi.org/10.5219/796.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Modelovanie adaptačných stratégií využiteľných k zmierneniu dôsledkov sucha v podmienkach meniacej sa klímy na poľnohospodársky využívanú krajinu
Zuzulová, Veronika -- Šiška, Bernard
Modelovanie adaptačných stratégií využiteľných k zmierneniu dôsledkov sucha v podmienkach meniacej sa klímy na poľnohospodársky využívanú krajinu. Final thesis. 2017. 194 p.
final thesisDizertačné a habilitačné práce2017Details
Návody na cvičenia zo základov práva
Palšová, Lucia -- Bandlerová, Anna -- Marišová, Eleonóra -- Lazíková, Jarmila -- Ilková, Zuzana -- Ďurkovičová, Jana -- Beňuš, Ondrej
Návody na cvičenia zo základov práva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 156 p. ISBN 978-80-552-1712-3.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Nitra self - government region, Slovakia
Mariš, Martin -- Chreneková, Marcela -- Grešová, Lucia -- Gaduš, Ján
Nitra self - government region, Slovakia.  In Perspectives on bioeconomy cases from the ERDI partner regions. Pardubice : eRDI - Empowering regional development and innovatios. (2017), p. 48--61. ISBN 978-952-275-245-1. URL: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/136189/Erdi_report.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
článok v elektronickom zdrojiKapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
On the trail of university knowledge what - we already know about it's dissemination in space?
Hrivnák, Michal -- Fáziková, Mária
Na stope univerzitným znalostiam - či vieme povedať o ich disseminácii v priestore?: On the trail of university knowledge what - we already know about it's dissemination in space?.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 229--236. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-29.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Optimization of in vitro micropropagation and regeneration for Populus trichocarpa
Filová, Angela -- Konôpková, Jana -- Prčík, Martin -- Kotrla, Marián
Optimization of in vitro micropropagation and regeneration for Populus trichocarpa.  In Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: [new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology], international scientific conference, September 7-8th 2017 in Nitra. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2017),
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Perspectives of multifunctional coppice forests in Central and Eastern Europe
Fehér, Alexander -- Otepka, Pavol
Perspectives of multifunctional coppice forests in Central and Eastern Europe. In PRČÍK, M. Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: (new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology) : international scientific conference, book of abstracts, September 7-8th 2017 in Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, s. 11. ISBN 978-80-552-1737-6.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Phytoremedation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives
Hauptvogl, Martin -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin -- Pauková, Žaneta -- Kováčik, Marián
Phytoremedation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives. In PRČÍK, M. Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: (new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology) : international scientific conference, book of abstracts, September 7-8th 2017 in Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, s. 15. ISBN 978-80-552-1737-6.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Právne a finančné nástroje podporujúce inovácie a transfer technológií
Moravčíková, Danka -- Ilková, Zuzana -- Štefeková, Petra
Legal and financial instruments supporting the innovation and technology transfer: Právne a finančné nástroje podporujúce inovácie a transfer technológií.  In Eu agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 6, 1 (2017), p. 18--28. ISSN 1339-9276. URL: https://www.degruyter.com/view/j/eual.2017.6.issue-1/issue-files/eual.2017.6.issue-1.xml.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Právne aspekty ochrany poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
Palšová, Lucia -- Melišková, Ina -- Bandlerová, Anna
Legal aspects of the agricultural land protection in Slovakia: Právne aspekty ochrany poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.  In Eu agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 6, 1 (2017), p. 29--36. ISSN 1339-9276. URL: http://dx.doi.org/10.1515/eual-2017-0004.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Protest prokurátora ako nástroj ochrany poľnohospodárskej pôdy
Gaduš, Ján
Protest of the prosecutor as a tool of agricultural land protection: Protest prokurátora ako nástroj ochrany poľnohospodárskej pôdy.  In Eu agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 6, 2 (2017), p. 56--60. ISSN 1339-9276. URL: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/eual.2017.6.issue-2/eual-2017-0008/eual-2017-0008.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Quo vadis tourism in Slovakia?
Beresecká, Janka
Quo vadis tourism in Slovakia?. In Transactions of the Universities of Košice. 2 (2017), p. 7--16. ISSN 1335-2334.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Reflection of municipal entrepreneurship in the selected approaches to public administration
Bumbalová, Monika -- Hanáčková, Denisa -- Gubáňová, Monika
Reflection of municipal entrepreneurship in the selected approaches to public administration: Reflexia municipálneho podnikania vo vybraných prístupoch ku verejnej správe.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 890--897. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-117.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Regional disparities in Slovakia and the Czech Republic in the context of sustainable growing of energy plants
Kotrla, Marián -- Mandalová, Kristína -- Prčík, Martin
Regional disparities in Slovakia and the Czech Republic in the context of sustainable growing of energy plants. In European journal of sustainable development. 6, 2 (2017), p. 165--180. ISSN 2239-5938.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Regional tailor-made policy making in trade licensing administration - case of Slovakia
Malatinec, Tomáš -- Marišová, Eleonóra -- Kováč, Viliam
Regional tailor-made policy making in trade licensing administration - case of Slovakia. In Journal of public affairs. 3 (2017), p. 2017. ISSN 1472-3891.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Regionálne disparity v pestovaní a využívaní biomasy rýchlorastúcich rastlín v podmienkach Slovenska
Mandalová, Kristína -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Regionálne disparity v pestovaní a využívaní biomasy rýchlorastúcich rastlín v podmienkach Slovenska. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 89 p. ISBN 978-80-552-1704-8.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Seasonality and its effect on investments in terms of the financial market
Mariš, Martin
Seasonality and its effect on investments in terms of the financial market.  In Matematika pre vedu a prax 2017: zborník abstraktov z vedeckého seminára, Nitra, 19. január 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 20. URL: http://www.fem.uniag.sk/tl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra%20matematiky%20-%20dokumenty/Seminar%202017/ZbornikAbstraktov17.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Seedlings growth and biomass production of Arudo donax cultivated in southwest Slovakia
Pauková, Žaneta -- Jureková, Zuzana
Rast a tvorba biomasy sadeníc Arundo donax pestovaných na juhozápadnom Slovensku: Seedlings growth and biomass production of Arudo donax cultivated in southwest Slovakia.  In Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: [new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology], international scientific conference, September 7-8th 2017 in Nitra. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2017),
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Selected issues of the prices of agricultural land - the case of Slovakia
Dirgasová, Katarína -- Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna
Selected issues of the prices of agricultural land - the case of Slovakia. In EMAN 2017. Belehrad: Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017, s. 73--81. ISBN 978-86-80194-06-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Selection of EU finaced projects and the territorial cohesion
Lietava, Marek -- Fáziková, Mária
Selection of EU finaced projects and the territorial cohesion. In Acta Oeconomica universitatis Selye. 6, 1 (2017), p. 71--84. ISSN 1338-6581.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Slovakia
Fehér, Alexander
Slovakia.  In COST action FP1301 EuroCoppice - National perspectives on Coppice from 35 EuroCoppice member Countries. Freiburg : Albert Ludwig University. (2017), p. 64--65.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2017Details
Slovník pojmov z verejnej správy: (z pohľadu predmetov vyučovaných Katedrou verejnej správy)
Gubáňová, Monika -- Balážová, Eva -- Bumbalová, Monika -- Cifranič, Michal -- Hanáčková, Denisa -- Valach, Maroš
Slovník pojmov z verejnej správy: (z pohľadu predmetov vyučovaných Katedrou verejnej správy). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 64 p. ISBN 978-80-552-1630-0.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia
Šiška, Bernard -- Nejedlík, Pavol -- Eliašová, Mariana
Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2017. 47 p. ISBN 978-80-89703-47-0.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia
Šiška, Bernard -- Nejedlík, Pavol -- Eliašová, Mariana
Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia. Nitra  : Garmond. (2017), ISBN 978-80-85754-40-7.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Spatial and related aspects of university spending - case study of Slovak university of agriculture in Nitra
Hrivnák, Michal -- Melichová, Katarína -- Roháčiková, Oľga
Spatial and related aspects of university spending - case study of Slovak university of agriculture in Nitra.  In 6th Central European conference in regional science - CERS - Engines of urban and regional development. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. (2017), p. 642--652. ISBN 978-80-5573-1335-9. URL: http://www.cers.umb.sk/wp-content/uploads/proceedings/63-spatial-and-related-aspects-of.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Spotrebiteľ a jeho právna ochrana v primárnom práve EÚ
Lazíková, Jarmila
Spotrebiteľ a jeho právna ochrana v primárnom práve EÚ. In Justičná revue. 69, 1 (2017), p. 114--128. ISSN 1335-6461.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2017
Magáthová, Valéria
Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 13 p. ISBN 978-80-552-1675-1.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Tax capacity of local self-government in Slovak Republic
Valach, Maroš
Daňová kapacita miestych samospráv v SR = The tax capacity of local self-government in Slovak Republic. In Verejná správa a regionálny rozvoj. 13, 1 (2017), p. 88--95. ISSN 1337-2955.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
The agricultural land sales and land prices in Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Rumanovská, Ľubica -- Fehér, Alexander -- Bandlerová, Anna -- Takáč, Ivan -- Schwarcz, Pavol -- Dirgasová, Katarína
The agricultural land sales and land prices in Slovakia. In: Formation of modern social, economic and organizational mechanisms development of entities agrarian business. Riga: ISMA University, 2017. p. 146--164.
chapter in a bookKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
The importance of localization factors for allocation of selected enterprises in conditions of the Slovak Republic
Gubáňová, Monika -- Hanáčková, Denisa -- Fusková, Martina
The importance of localization factors for allocation of selected enterprises in conditions of the Slovak Republic. In International Day of Science 2017 - economics, management, innovation. s. 62--74.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
The land management manual of the EU
Bandlerová, Anna -- Palšová, Lucia -- Schwarcz, Pavol -- Roháčiková, Oľga -- Viti, Domenico -- Celi, Giuseppe -- Przygodzka, Renata -- Sadowski, Adam -- Bueno-Armijo, Antonio -- Seher, Walter -- Mansberger, Reinfried -- Neugebauer, Georg -- Ivanova, Mariana -- Dimitrova, Vihra
The land management manual of the EU. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. 97 p. ISBN 978-80-552-1684-3.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
The mercury content in edible wild parasol mushroom (Macrolepiota procera (Scop.) Singer) and the underlying substrate from former mining area: health risks assessment
Stanovič, Radovan -- Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Šmondrková, Romana -- Kolesárová, Adriana
The mercury content in edible wild parasol mushroom (Macrolepiota procera (Scop.) Singer) and the underlying substrate from former mining area: health risks assessment. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
The ownership and the right of use of agricultural land in Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Palšová, Lucia
The ownership and the right of use of agricultural land in Slovakia. In CEDR Journal of Rural Law. 3, 1 (2017), p. 98--103. ISSN 2414-3456.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The possibilities and use of the CAP EU support measures for young farmers in Slovakia
Rumanovská, Ľubica -- Lazíková, Jarmila -- Takáč, Ivan
The possibilities and use of the CAP EU support measures for young farmers in Slovakia. In PRČÍK, M. Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: (new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology) : international scientific conference, book of abstracts, September 7-8th 2017 in Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, s. 26. ISBN 978-80-552-1737-6.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Transfer Centre at SUA in Nitra
Moravčíková, Danka -- Ilková, Zuzana -- Štefeková, Petra
Transferové centrum SPU v Nitre = Transfer Centre at SUA in Nitra. In Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2017, s. 75--76. ISBN 978-80-89354-84-9 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Úspechy FEŠRR v lesohospodárskom projekte EuroCoppice v rámci COST
Fehér, Alexander -- Otepka, Pavol
Úspechy FEŠRR v lesohospodárskom projekte EuroCoppice v rámci COST. In Poľnohospodár. 62, 1 (2017), p. 6. ISSN 1336-2909.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Vidiecky cestovný ruch: praktikum
Beresecká, Janka
Vidiecky cestovný ruch: praktikum. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 104 p. ISBN 978-80-552-1639-3.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Young farmers in Slovakia and the possibilities of the CAP EU support measures
Rumanovská, Ľubica -- Lazíková, Jarmila -- Takáč, Ivan
Young farmers in Slovakia and the possibilities of the CAP EU support measures.  In Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: [new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology], international scientific conference, September 7-8th 2017 in Nitra. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2017),
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Zákon o dobrovoľných dražbách: komentár
Budjač, Milan -- Gibaľová, Janka -- Straka, Peter -- Lazíková, Jarmila
Zákon o dobrovoľných dražbách: komentár. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 760 p. ISBN 978-80-8168-636-8.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Zariadenie na úpravu bioplynu a spôsob úpravy bioplynu: úžitkový vzor 7933 : dátum zápisu 2.10.2017
Benka, Miroslav -- Ouzká, Zuzana -- Brestovský, Štefan -- Gaduš, Ján
Zariadenie na úpravu bioplynu a spôsob úpravy bioplynu: úžitkový vzor 7933 : dátum zápisu 2.10.2017. BENKA, M. -- OUZKÁ, Z. -- BRESTOVSKÝ, Š. -- GADUŠ, J.
patent or a different result protected by specific legal provisionsAutorské osvedčenia, patenty, objavy2017Details