Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽILINSKÝ, M. -- TAKÁČ, J. -- ŠIŠKA, B. Adaptation strategies to reduce the impact of climate change on yield loss in Northern Carpathians, Slovakia. In: Climate change adaptation in Eastern Europe. Cham: Springer, 2019. s. 293--306. ISBN 978-3030-03382-8 (brož.).

Originálny názov:
Adaptation strategies to reduce the impact of climate change on yield loss in Northern Carpathians, Slovakia
Autor:
Pracovisko: Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikácie:
kapitola v knihe
Odborná kniha:
Climate change adaptation in Eastern Europe
Číslo časti:
Od strany:
293
Do strany:
306
Počet strán:
14
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: straty, adaptácia rastlín, klimatické zmeny, sucho, úrody
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
02.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Climate change adaptation in Eastern Europe. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3030-03382-8 (brož.).

Originálny názov:
Climate change adaptation in Eastern Europe
Anglický názov:
Autor:
Druh publikácie:
odborná kniha
ISBN:
978-3030-03382-8 (brož.)
Typ vydavateľa:
Vydavateľ:
Springer
Miesto vydania:
Cham
Štát:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Náklad:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)