Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CAPCAROVÁ, M. -- BINKOWSKI, Ł J. -- STAWARZ, R. -- SCHWARCZOVÁ, L. -- MASSANYI, P. Levels of essential and xenobiotic elements and their relationships in milk available on the slovak market with the estimation of consumer exposure. In Biological trace element research. 188, 2 (2019), s. 404--411. ISSN 0163-4984.

Originálny názov:
Levels of essential and xenobiotic elements and their relationships in milk available on the slovak market with the estimation of consumer exposure
Autor:
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (20%)
Łukasz J. Binkowski (20%)
Robert Stawarz (20%)
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. (20%)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (20%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Centrum medzinárodných programov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Biological trace element research
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 188
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania: 2019
Od strany:
404
Do strany:
411
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: riziko, mlieko, látky esenciálne, xenobiotiká, kovy ťažké
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Biological trace element research. Totowa, US: ISSN 0163-4984.

Originálny názov:
Biological trace element research
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0163-4984
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Totowa, US
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)