Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ÁRVAY, J. -- HAUPTVOGL, M. -- ŠNIRC, M. -- GAŽOVÁ, M. -- DEMKOVÁ, M. -- BOBUĽSKÁ, L. -- HRSTKOVÁ, M. -- BAJČAN, D. -- HARANGOZO, Ľ. -- BILČÍKOVÁ, J. -- MIŠKEJE, M. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, J. -- KUNCA, V. Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), s. 999--1004. ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment
Autor:
Pracovisko: Katedra chémie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 8
Číslo periodika v rámci zväzku:
4
Rok vydania:
2019
Od strany:
999
Do strany: 1004
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kovy, monitorovanie, mykológia, kontaminácia, environmentálne riziká, jedlé huby
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Július Árvay, PhD.
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)