Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ÁRVAY, J. -- HAUPTVOGL, M. -- JANČO, I. -- STANOVIČ, R. -- TOMÁŠ, J. -- HARANGOZO, Ľ. Impact of former mining activity to soil contamination by risk elements. In Archives of Ecotoxicology. 1, 1 (2019), s. 1--6. ISSN 2644-4747.

Originálny názov: Impact of former mining activity to soil contamination by risk elements
Autor:
Pracovisko: Katedra chémie
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Archives of Ecotoxicology
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
1
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania:
2019
Od strany: 1
Do strany: 6
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: ťažké kovy, banská činnosť, pôda, kontaminanty, bane, pôdna reakcia
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Július Árvay, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:13 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Archives of Ecotoxicology. Mojzesovo: ISSN 2644-4747.

Originálny názov: Archives of Ecotoxicology
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2644-4747
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Mojzesovo
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)