Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ÁRVAY, J. -- ŠNIRC, M. -- HAUPTVOGL, M. -- BILČÍKOVÁ, J. -- BOBKOVÁ, A. -- DEMKOVÁ, L. -- HUDÁČEK, M. -- HRSTKOVÁ, M. -- LOŠÁK, T. -- KRÁL, M. -- KOVÁČIK, A. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, J. Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers. In Biological trace element research. 190, 1 (2019), s. 226--233. ISSN 0163-4984.

Originálny názov: Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers
Autor:
Ing. Július Árvay, PhD. (20%)
Ing. Marek Šnirc, PhD. (20%)
Ing. Martin Hauptvogl, PhD. (10%)
Mgr. Jana Bilčíková (10%)
doc. Ing. Alica Bobková, PhD. (5%)
Lenka Demková (5%)
Marek Hudáček (5%)
Ing. Miroslava Hrstková (5%)
Tomáš Lošák (5%)
Martin Král (5%)
Ing. Anton Kováčik, PhD. (5%)
Ing. Jana Štefániková, PhD. (5%)
Pracovisko:
Katedra chémie
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Biological trace element research
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
190
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania:
2019
Od strany:
226
Do strany:
233
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: riziko, praženie kávy, zelená káva, konzumenti, káva
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 03.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Biological trace element research. Totowa, US: ISSN 0163-4984.

Originálny názov:
Biological trace element research
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0163-4984
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Totowa, US
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
03.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)