Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TONHAUZER, K. -- TONHAUZER, P. -- SZEMESOVÁ, J. -- ŠIŠKA, B. Estimation of N2O Emissions from Agricultural Soils and Determination of Nitrogen Leakage. In Atmosphere. 11, 6 (2020), s. 6. ISBN 2073-4433 online.

Originálny názov:
Estimation of N2O Emissions from Agricultural Soils and Determination of Nitrogen Leakage
Autor:
Ing. Kristína Tonhauzer (25%)
Peter Tonhauzer (25%)
Janka Szemesová (25%)
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. (25%)
Pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Atmosphere
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
11
Číslo periodika v rámci zväzku:
6
Rok vydania:
2020
Od strany:
6
Do strany:
6
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kolobeh dusíka, emisie znečisťujúcich látok, infiltrácia pôdy, oxid dusný, dusík
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Atmosphere. Basel: ISBN 2073-4433 online.

Originálny názov: Atmosphere
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISBN:
2073-4433 online
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
30.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)