Department of Planting Design and Maintenance (FZKI) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 13

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value
Bystrická, Judita -- Kovarovič, Ján -- Trebichalský, Pavol -- Lichtnerová, Helena -- Maťová, Adriána
Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 133--140. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Ecological requirements of selected botanical species of Rosa L. in conditions of Slovakia
Bakay, Ladislav -- Rovná, Katarína
Ecological requirements of selected botanical species of Rosa L. in conditions of Slovakia. In 3rd Rose- and hawthornresearch in Carpathian Basin. Gödöllő: Szent István University (Gödöllő, 2019, p. 64--66. ISBN 978-963-7092-87-9 (brož.
article in a proceedingsOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Details
First characterization of a highly specialized ecological network composed by gall-inducing mites and their host plants
Araújo, Walter Santos de -- Kollár, Ján
First characterization of a highly specialized ecological network composed by gall-inducing mites and their host plants. In International journal of acarology. 45, 4 (2019), p. 223--226. ISSN 0164-7954.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Growing farms - herbs
Blišáková, Alexandra -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Pestovateľské farmy - liečivé rastliny = Growing farms - herbs. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 12--14. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Hodnotenie stavu stromov
Paganová, Viera -- Fraňo, Tomáš -- Hudeková, Zuzana -- Huťková, Silvia -- Kollár, Ján -- Kolník, Martin -- Krištof, Milan -- Raček, Marcel -- Trnovský, Marcel -- Zeleňák, Michal
Arboristický štandard. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 54 p. ISBN 978-80-552-2012-3.
príručkaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Host specialization in plant-galling interactions: Contrasting mites and insects
Araújo, Walter Santos de -- de Freitas, Érica Vanessa Durães -- Kollár, Ján -- Pessoa, Rodrigo Oliveira -- Corgosinho, Paulo Henrique Costa -- Valèrio, Henrique Maia -- Falcão, Luiz Alberto Dolabela -- Fagundes, Marcílio -- Pimenta, Márcio Antônio Silva -- de Faria, Maurício Lopes -- Martins, Waldney Pereira -- Borges, Magno
Host specialization in plant-galling interactions: Contrasting mites and insects. In Diversity. 11, 10 (2019), p. 10. ISSN 1424-2818.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre
Hillová, Dagmar -- Šajbidorová, Viera
Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre. In Zahrada-park-krajina. 29, 2 (2019), p. 22--27. ISSN 1211-1678.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Interaktívna experimentálna záhrada: sprievodca zbierkami bylín v Interaktívnej experimentálnej záhrade na FZKI SPU v Nitre = Interactive experimental garden : the guide to plant collection in the Interactive Experimental Garden at Faculty of Horticulture and Landscape Engineering of Slovak University of Agriculture in Nitra
Šajbidorová, Viera -- Hillová, Dagmar
Interaktívna experimentálna záhrada: sprievodca zbierkami bylín v Interaktívnej experimentálnej záhrade na FZKI SPU v Nitre = Interactive experimental garden : the guide to plant collection in the Interactive Experimental Garden at Faculty of Horticulture and Landscape Engineering of Slovak University of Agriculture in Nitra. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 95 p. ISBN 978-80-552-1951-6.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Neznáma sestra oskoruše - brekyňa
Bakay, Ladislav
Neznáma sestra oskoruše - brekyňa. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), p. 34--35. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 11. ročníka konferencie "Tokaj 2019" s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému "Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame", konanej 5. októbra 2019 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 11. ročníka konferencie "Tokaj 2019" s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému "Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame", konanej 5. októbra 2019 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019. 36 p. ISBN 978-80-971784-9-9.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Details
Plants recovery performance from water stress
Šajbidorová, Viera -- Hillová, Dagmar -- Živčák, Marek -- Lichtnerová, Helena
Plants recovery performance from water stress. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 2 (2019), p. 453--462. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The nature and way of root adaptation of juvenile woody plants Sorbus and Pyrus to drought
Paganová, Viera -- Jureková, Zuzana -- Lichtnerová, Helena
The nature and way of root adaptation of juvenile woody plants Sorbus and Pyrus to drought. In Environmental Monitoring and Assessment. 191, 12 (2019), p. 12. ISSN 0167-6369.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Zhodnotenie fenologickej aktivity jarabiny oskorušovej vo Fenolologickej záhrade ÚKSUP Dolné Plachntince v rokoch 2013 - 2018
Bakay, Ladislav
Zhodnotenie fenologickej aktivity jarabiny oskorušovej vo Fenolologickej záhrade ÚKSUP Dolné Plachntince v rokoch 2013 - 2018. In ELIÁŠ, P. Zborník abstraktov z 11. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti v Nitre, 10. – 13. 9. 2019: book of abstracts of 11th Congress of Slovak Botanical Society. Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2019, p. 7. ISBN 978-80-552-2032-1.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details