Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JURÍK, Ľ. Retencia vody na poľnohospodársky využívanej pôde. In Naše pole. 23, 5 (2019), s. 46--48. ISSN 1335-2466.

Originálny názov: Retencia vody na poľnohospodársky využívanej pôde
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Naše pole
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 23
Číslo periodika v rámci zväzku: 5
Rok vydania: 2019
Od strany: 46
Do strany: 48
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: poľnohospodárska pôda, závlahy, hydromelioračné stavby, retencia vody, spotreba vody
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Naše pole. ISSN 1335-2466.

Originálny názov: Naše pole
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1335-2466
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ: Združenie Naše pole
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)