Katedra európskych politík (FEŠRR) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BEŇUŠ, O. -- ČERYOVÁ, D. Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), s. 13--17. ISSN 1338-8339.

Originálny názov:
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production
Autor:
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD. (50%)
Ing. Dominika Čeryová, PhD. (50%)
Pracovisko:
Katedra európskych politík
Katedra ekonomiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 8
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 13
Do strany:
17
Počet strán:
5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: obnoviteľné energetické zdroje, produkcia, právne predpisy, legislatíva, elektrická energia
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Posledná zmena:
13.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. Nitra: ISSN 1338-8339.

Originálny názov: Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1338-8339
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ: Slovak Agricultural University
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
13.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)