Department of Law (FESRD) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 21

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Agricultural land protection - the case of Slovakia
Palšová, Lucia -- Bandlerová, Anna -- Melišková, Ina -- Schwarcz, Pavol
Agricultural land protection - the case of Slovakia. In Management, enterprise and benchmarking in the 21st century. Budapest: Óbuda University, 2017, s. 298--311. ISBN 978-963-449-027-2 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Arrendamiento de tierras agrícolas en la República Eslovaca
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna
Arrendamiento de tierras agrícolas en la República Eslovaca. In Anales de legislation Argentina. 77, 3 (2017), p. 143--155. ISSN 1514-3341.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Basics of law
Palšová, Lucia -- Bandlerová, Anna -- Marišová, Eleonóra -- Ilková, Zuzana -- Lazíková, Jarmila -- Ďurkovičová, Jana -- Beňuš, Ondrej
Basics of law. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 155 p. ISBN 978-80-552-1711-6.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Current legislation of the agricultural land protection - case of Slovakia
Melišková, Ina
Súčasná právna úprava ochrany poľnohospodárskej pôdy na Slovensku: Current legislation of the agricultural land protection - case of Slovakia.  In Mladá veda. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1680-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Current state of support mechanism systems of RES in SR
Gaduš, Ján
Súčasný stav podporných mechanizmov OZE v SR: Current state of support mechanism systems of RES in SR.  In Mladá veda. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1680-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Demand for agricultural land in Slovakia
Dirgasová, Katarína
Demand for agricultural land in Slovakia. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 14, 1 (2017), p. 30--36. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Evaluation of sustainable development with respect to land and crop production
Mandalová, Kristína -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Evaluation of sustainable development with respect to land and crop production. In Konferencja naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" 2017. Świebodzice: Idea Knowledge Future, 2017, s. 24. ISBN 978-83-945311-1-9 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Evaluation of sustainable development with respect to land use and crop production in Slovakia
Mandalová, Kristína -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Evaluation of sustainable development with respect to land use and crop production in Slovakia. In Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania. Świebodzice: Idea Knowledge Future, 2017, s. 108--117. ISBN 978-83-945311-2-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Factors affecting the price of agricultural land in Slovakia
Dirgasová, Katarína -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Jarmila
Factors affecting the price of agricultural land in Slovakia. In Journal of Central European Agriculture. Zagreb: JCEA, 2012, s. 291--304. ISSN 1332-9049.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Legislatívne zabezpečenie prenesených kompetencií pri ochrane ovzdušia obcou
Ďurkovičová, Jana
Legislative ensure of transfer of competencies for air protection: Legislatívne zabezpečenie prenesených kompetencií pri ochrane ovzdušia obcou.  In Eu agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 6, 1 (2017), p. 1--9. ISSN 1339-9276. URL: https://www.degruyter.com/view/j/eual.2017.6.issue-1/eual-2017-0001/eual-2017-0001.xml?format=INT.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Návody na cvičenia zo základov práva
Palšová, Lucia -- Bandlerová, Anna -- Marišová, Eleonóra -- Lazíková, Jarmila -- Ilková, Zuzana -- Ďurkovičová, Jana -- Beňuš, Ondrej
Návody na cvičenia zo základov práva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 156 p. ISBN 978-80-552-1712-3.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Právne a finančné nástroje podporujúce inovácie a transfer technológií
Moravčíková, Danka -- Ilková, Zuzana -- Štefeková, Petra
Legal and financial instruments supporting the innovation and technology transfer: Právne a finančné nástroje podporujúce inovácie a transfer technológií.  In Eu agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 6, 1 (2017), p. 18--28. ISSN 1339-9276. URL: https://www.degruyter.com/view/j/eual.2017.6.issue-1/issue-files/eual.2017.6.issue-1.xml.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Právne aspekty ochrany poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
Palšová, Lucia -- Melišková, Ina -- Bandlerová, Anna
Legal aspects of the agricultural land protection in Slovakia: Právne aspekty ochrany poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.  In Eu agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 6, 1 (2017), p. 29--36. ISSN 1339-9276. URL: http://dx.doi.org/10.1515/eual-2017-0004.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Regional disparities in Slovakia and the Czech Republic in the context of sustainable growing of energy plants
Kotrla, Marián -- Mandalová, Kristína -- Prčík, Martin
Regional disparities in Slovakia and the Czech Republic in the context of sustainable growing of energy plants. In European journal of sustainable development. 6, 2 (2017), p. 165--180. ISSN 2239-5938.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Regionálne disparity v pestovaní a využívaní biomasy rýchlorastúcich rastlín v podmienkach Slovenska
Mandalová, Kristína -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Regionálne disparity v pestovaní a využívaní biomasy rýchlorastúcich rastlín v podmienkach Slovenska. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 89 p. ISBN 978-80-552-1704-8.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Selected issues of the prices of agricultural land - the case of Slovakia
Dirgasová, Katarína -- Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna
Selected issues of the prices of agricultural land - the case of Slovakia. In EMAN 2017. Belehrad: Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017, s. 73--81. ISBN 978-86-80194-06-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Spotrebiteľ a jeho právna ochrana v primárnom práve EÚ
Lazíková, Jarmila
Spotrebiteľ a jeho právna ochrana v primárnom práve EÚ. In Justičná revue. 69, (2017), p. 114--128. ISSN 1335-6461.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
The agricultural land sales and land prices in Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Rumanovská, Ľubica -- Fehér, Alexander -- Bandlerová, Anna -- Takáč, Ivan -- Schwarcz, Pavol -- Dirgasová, Katarína
The agricultural land sales and land prices in Slovakia. In: Formation of modern social, economic and organizational mechanisms development of entities agrarian business. Riga: ISMA University, 2017. p. 146--164.
chapter in a bookKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
The land management manual of the EU
Bandlerová, Anna -- Palšová, Lucia -- Schwarcz, Pavol -- Roháčiková, Oľga -- Viti, Domenico -- Celi, Giuseppe -- Przygodzka, Renata -- Sadowski, Adam -- Bueno-Armijo, Antonio -- Seher, Walter -- Mansberger, Reinfried -- Neugebauer, Georg -- Ivanova, Mariana -- Dimitrova, Vihra
The land management manual of the EU. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. 97 p. ISBN 978-80-552-1684-3.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
The ownership and the right of use of agricultural land in Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Palšová, Lucia
The ownership and the right of use of agricultural land in Slovakia. In CEDR Journal of Rural Law. 3, 1 (2017), p. 98--103. ISSN 2414-3456.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Zákon o dobrovoľných dražbách: komentár
Budjač, Milan -- Gibaľová, Janka -- Straka, Peter -- Lazíková, Jarmila
Zákon o dobrovoľných dražbách: komentár. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 760 p. ISBN 978-80-8168-636-8.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details