Department of Regional and Rural Development (FESRD) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 20

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?
Chreneková, Marcela -- Jarábková, Jana
Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?. In Zemědělská pôdohospodárska škola. 81, 5 (2019), p. 28--29. ISSN 0044-3875.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Application of factor analysis to measure social capital in Slovak districts
Varecha, Lukáš
Application of factor analysis to measure social capital in Slovak districts. In Mathematics in education, research and applications. 4, 1 (2019), p. 31--38. ISSN 2453-6881.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Commuting trends and patterns behind the regional imbalances in Slovakia
Mariš, Martin -- Kováčik, Marián -- Fáziková, Mária
Commuting trends and patterns behind the regional imbalances in Slovakia. In European Journal of Geography. 10, 1 (2019), p. 23--36. ISBN 1792-1341 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Effects of social economy selected segments in the Slovak Republic
Chreneková, Marcela
Effects of social economy selected segments in the Slovak Republic. In European Countryside. 11, 1 (2019), p. 29--42. ISSN 1803-8417.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Ekonomika životného prostredia a oceňovanie prírodných zdrojov
Mariš, Martin
Ekonomika životného prostredia a oceňovanie prírodných zdrojov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 186 p. ISBN 978-80-552-2066-6.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Identifikácia lokalizačných faktorov kultúrnych a kreatívnych odvetví na okresnej úrovni SR aplikáciou priestorového modelu
Melichová, Katarína -- Hrivnák, Michal -- Strnál, Michal
Identifikácia lokalizačných faktorov kultúrnych a kreatívnych odvetví na okresnej úrovni SR aplikáciou priestorového modelu. In Kontexty kultúry a turizmu. 12, 2 (2019), p. 111--126. ISSN 1337-7760.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Marketing-communication strategy of local tourism branding
Beresecká, Janka
Marketingovo-komunikačná stratégia brandingu lokálneho turizmu = Marketing-communication strategy of local tourism branding. 1st ed. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2019. 54 p. ISBN 978-80-558-1400-1.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Modelling Development, Territorial and Legislative Factors Impacting the Changes in Use of Agricultural Land in Slovakia
Palšová, Lucia -- Melichová, Katarína -- Melišková, Ina
Modelling Development, Territorial and Legislative Factors Impacting the Changes in Use of Agricultural Land in Slovakia. In Sustainability. 11, 14 (2019), p. 2019. ISSN 2071-1050.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
New approaches to waste recovery in Nitra region
Marišová, Eleonóra -- Mariš, Martin
Nové prístupy k zhodnocovaniu odpadov v Nitrianskom samosprávnom kraji: New approaches to waste recovery in Nitra region. In PRČÍK, M. -- KOTRLA, M. Fast-growing trees and plants grown for energy purposes. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, ISBN 978-80-552-2058-1.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
New approaches to waste recovery in Nitra region: Eleonóra Marišová, Martin Mariš
Marišová, Eleonóra -- Mariš, Martin
New approaches to waste recovery in Nitra region: Eleonóra Marišová, Martin Mariš. In PRČÍK, M. -- KOTRLA, M. Fast-growing trees and plants grown for energy purposes. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 21. ISBN 978-80-552-2056-7 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Povedomie o značke vo vidieckom turizme
Beresecká, Janka
Povedomie o značke vo vidieckom turizme. Habilitation thesis. 2019. 120 p.
final thesisDizertačné a habilitačné práce2019Details
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov
Kapsdorferová, Zuzana -- Jacková, Silvia -- Kadlečíková, Mária
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 107 p. ISBN 978-80-552-1967-7.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Present and close future of tourism in the Slovak Republic
Némethová-Moravcová, Jana -- Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Súčasnosť a blízka budúcnosť turizmu v Slovenskej republike: Present and close future of tourism in the Slovak Republic.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), p. 210--219. ISBN 978-80-88064-43-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Quality assistance facilities to support rural accommodation (on the example of quality label - certified rural accommodation)
Jarábková, Jana
Nástroje podpory zvyšovania kvality ubytovacích služieb na vidieku (na príklade značky kvality - certifikované ubytovanie na vidieku): Quality assistance facilities to support rural accommodation (on the example of quality label - certified rural accommodation). In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2019, p. 124--131. ISBN 978-80-88064-43-5.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Relationship of education level to the triad of rural tourism product
Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), p. 22--32. ISBN 978-80-88064-43-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Selected processes in the support of least-developed districts policy formulation and implementation
Varecha, Lukáš -- Fáziková, Mária
Vybrané procesy formulácie a implementácie politiky podpory najmenej rozvinutých okresov: Selected processes in the support of least-developed districts policy formulation and implementation.  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), p. 272--280. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Structural and productivity shift of industries in Slovakia and Czech Republic: A comparative study
Mariš, Martin
Structural and productivity shift of industries in Slovakia and Czech Republic: A comparative study. In Journal of international studies. 1 (2019), p. 313--323. ISSN 2071-8330.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The economic of cultivating fast growing plants for bioenergy purposes: the case study of Kolíňany
Mariš, Martin -- Prčík, Martin -- Kotrla, Marián -- Hauptvogl, Martin -- Giertl, Tomáš
Ekonomika pestovania rýchlorastúcich rastlín pre účely využívania bioenergie: prípadová štúdia Kolíňany: The economic of cultivating fast growing plants for bioenergy purposes: the case study of Kolíňany.  In Fast-growing trees and plants grown for energy purposes. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), ISBN 978-80-552-2058-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
University and Practice - Cooperation in Research and Science: Case study of the Slovak University of Agriculture in Nitra
Jarábková, Jana -- Chreneková, Marcela -- Roháčiková, Oľga
University and Practice - Cooperation in Research and Science: Case study of the Slovak University of Agriculture in Nitra. In Quality Innovation Prosperity. 23, 1 (2019), p. 136--154. ISSN 1335-1745.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
University graduates, knowledge spill-overs and localization of knowledge intensive ventures-case of post-socialistic country
Hrivnák, Michal -- Melichová, Katarína -- Fáziková, Mária -- Roháčiková, Oľga
University graduates, knowledge spill-overs and localization of knowledge intensive ventures-case of post-socialistic country. In Entrepreneurship and Sustainability Issues. 7, 1 (2019), p. 146--165. ISBN 2345-0282 (online).
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details