Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JARÁBKOVÁ, J. -- CHRENEKOVÁ, M. -- ROHÁČIKOVÁ, O. University and Practice - Cooperation in Research and Science: Case study of the Slovak University of Agriculture in Nitra. In Quality Innovation Prosperity. 23, 1 (2019), s. 136--154. ISSN 1335-1745.

Originálny názov:
University and Practice - Cooperation in Research and Science: Case study of the Slovak University of Agriculture in Nitra
Autor:
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Katedra verejnej správy
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Quality Innovation Prosperity
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
23
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany:
136
Do strany:
154
Počet strán:
19
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: veda, vzdelávanie, SPU Nitra, prax, výskum a vývoj
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:02 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Quality Innovation Prosperity. Košice: ISSN 1335-1745.

Originálny názov:
Quality Innovation Prosperity
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1335-1745
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Košice
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)