Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BERESECKÁ, J. -- HUDÁKOVÁ, M. Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), s. 22--32. ISBN 978-80-88064-43-5.

Originálny názov: Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product
Anglický názov: Relationship of education level to the triad of rural tourism product
Autor: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. (50%)
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Katedra manažmentu
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Vysoká škola polytechnická
Miesto vydania: Jihlava
Rok zverejnenia: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 22
Do strany: 32
Počet strán: 11
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Aktuální problémy cestovního ruchu
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová: slovenčina: vidiecka turistika, spokojnosť zákazníka, služby cestovného ruchu, obyvateľstvo, rozvoj cestovného ruchu, cestovný ruch
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Posledná zmena: 17.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2019. ISBN 978-80-88064-43-5.

Originálny názov: Aktuální problémy cestovního ruchu
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-88064-43-5
Vydavateľ: Vysoká škola polytechnická
Miesto vydania: Jihlava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 17.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)