Department of Public Administration (FESRD) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 14

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Analysis of Slovakia´s economic performance in tax revenue administration
Valach, Maroš
Analysis of Slovakia´s economic performance in tax revenue administration. In Scientific papers. 17, 1 (2017), p. 290--296. ISSN 2284-7995.
article in a professional periodical2017Details
Evaluation of the efficiency of the using of the municipal property in dependence of the size of municipalities in conditions of Slovak Republic
Balážová, Eva -- Bulla, Peter -- Papcunová, Viera
Evaluation of the efficiency of the using of the municipal property in dependence of the size of municipalities in conditions of Slovak Republic. In Public economics and administration 2017. Ostrava: Technická univerzita, 2017, s. 24--31. ISBN 978-80-248-4131-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre: študijná príručka 2017 – 2018
Roháčiková, Oľga -- Pauková, Žaneta -- Dalkovičová, Veronika -- Gajdošová, Monika
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre: študijná príručka 2017 – 2018. Nitra  : Vydavateľstvo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. (2017), ISBN 978-80-552-1708-6. URL: https://drive.google.com/file/d/0B_9lZ77naYMKNDV0b21SdGMwUlE/view.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
HABITAT III: národná správa o rozvoji miest SR pre potreby konferencie
Balážová, Eva -- Bleha, Branislav -- Finka, Maroš -- Hudeková, Zuzana -- Rehák, Štefan -- Špaček, Róbert
HABITAT III: národná správa o rozvoji miest SR pre potreby konferencie. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 2017. 67 p. ISBN 978-80-971914-3-6.
professional bookRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Hodnotenie majetkovej výkonnosti príspevkových organizácií v pôsobností obcí v Slovenskej republike
Papcunová, Viera -- Balážová, Eva
Rating of the property of the contributory organizations within the competence of municipalities in the Slovak Republic: Hodnotenie majetkovej výkonnosti príspevkových organizácií v pôsobností obcí v Slovenskej republike.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 862--868. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-113.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Hodnotenie regionálnej značky Ponitrie z hľadiska štyroch prvkov marketingového mixu
Žuffová, Eva -- Bohátová, Zuzana -- Bumbalová, Monika
Evaluation of the Regional brand Ponitrie from the perspective of fourelements of the marketing mix: Hodnotenie regionálnej značky Ponitrie z hľadiska štyroch prvkov marketingového mixu.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 598--605. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-77.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Inovatívne prístupy v systéme vzdelávania so zameraním na podnikanie
Cifranič, Michal -- Valach, Maroš
Innovative approaches to system of education focusing on business: Inovatívne prístupy v systéme vzdelávania so zameraním na podnikanie.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 264--271. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-33.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Inštitucionálny rámec podpory podnikania na vidieku prostredníctvom prístupu Leader na Slovensku
Bumbalová, Monika
Institutional framework for support of local entrepreneurship within Leader approach in Slovakia: Inštitucionálny rámec podpory podnikania na vidieku prostredníctvom prístupu Leader na Slovensku.  In Eu agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 6, 2 (2017), p. 48--55. ISSN 1339-9276. URL: https://doi.org/10.1515/eual-2017-0007.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Reflection of municipal entrepreneurship in the selected approaches to public administration
Bumbalová, Monika -- Hanáčková, Denisa -- Gubáňová, Monika
Reflection of municipal entrepreneurship in the selected approaches to public administration: Reflexia municipálneho podnikania vo vybraných prístupoch ku verejnej správe.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 890--897. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-117.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Slovník pojmov z verejnej správy: (z pohľadu predmetov vyučovaných Katedrou verejnej správy)
Gubáňová, Monika -- Balážová, Eva -- Bumbalová, Monika -- Cifranič, Michal -- Hanáčková, Denisa -- Valach, Maroš
Slovník pojmov z verejnej správy: (z pohľadu predmetov vyučovaných Katedrou verejnej správy). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 64 p. ISBN 978-80-552-1630-0.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Spatial and related aspects of university spending - case study of Slovak university of agriculture in Nitra
Hrivnák, Michal -- Melichová, Katarína -- Roháčiková, Oľga
Spatial and related aspects of university spending - case study of Slovak university of agriculture in Nitra.  In 6th Central European conference in regional science - CERS - Engines of urban and regional development. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. (2017), p. 642--652. ISBN 978-80-5573-1335-9. URL: http://www.cers.umb.sk/wp-content/uploads/proceedings/63-spatial-and-related-aspects-of.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Tax capacity of local self-government in Slovak Republic
Valach, Maroš
Daňová kapacita miestych samospráv v SR = The tax capacity of local self-government in Slovak Republic. In Verejná správa a regionálny rozvoj. 13, 1 (2017), p. 88--95. ISSN 1337-2955.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
The importance of localization factors for allocation of selected enterprises in conditions of the Slovak Republic
Gubáňová, Monika -- Hanáčková, Denisa -- Fusková, Martina
The importance of localization factors for allocation of selected enterprises in conditions of the Slovak Republic. In International Day of Science 2017 - economics, management, innovation. s. 62--74.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
The land management manual of the EU
Bandlerová, Anna -- Palšová, Lucia -- Schwarcz, Pavol -- Roháčiková, Oľga -- Viti, Domenico -- Celi, Giuseppe -- Przygodzka, Renata -- Sadowski, Adam -- Bueno-Armijo, Antonio -- Seher, Walter -- Mansberger, Reinfried -- Neugebauer, Georg -- Ivanova, Mariana -- Dimitrova, Vihra
The land management manual of the EU. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. 97 p. ISBN 978-80-552-1684-3.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details