Department of Public Administration (FESRD) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 8

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
HABITAT III: národná správa o rozvoji miest SR pre potreby konferencie
Balážová, Eva -- Bleha, Branislav -- Finka, Maroš -- Hudeková, Zuzana -- Rehák, Štefan -- Špaček, Róbert
HABITAT III: národná správa o rozvoji miest SR pre potreby konferencie. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 2017. 67 p. ISBN 978-80-971914-3-6.
professional bookRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Hodnotenie majetkovej výkonnosti príspevkových organizácií v pôsobností obcí v Slovenskej republike
Papcunová, Viera -- Balážová, Eva
Rating of the property of the contributory organizations within the competence of municipalities in the Slovak republic: Hodnotenie majetkovej výkonnosti príspevkových organizácií v pôsobností obcí v Slovenskej republike.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 862--868. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-113.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Hodnotenie regionálnej značky Ponitrie z hľadiska štyroch prvkov marketingového mixu
Žuffová, Eva -- Bohátová, Zuzana -- Bumbalová, Monika
Evaluation of the Regional brand Ponitrie from the perspective of fourelements of the marketing mix: Hodnotenie regionálnej značky Ponitrie z hľadiska štyroch prvkov marketingového mixu.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 598--605. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-77.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Inovatívne prístupy v systéme vzdelávania so zameraním na podnikanie
Cifranič, Michal -- Valach, Maroš
Innovative approaches to system of education focusing on business: Inovatívne prístupy v systéme vzdelávania so zameraním na podnikanie.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 264--271. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-33.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Reflection of municipal entrepreneurship in the selected approaches to public administration
Bumbalová, Monika -- Hanáčková, Denisa -- Gubáňová, Monika
Reflection of municipal entrepreneurship in the selected approaches to public administration: Reflexia municipálneho podnikania vo vybraných prístupoch ku verejnej správe.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 890--897. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-117.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Slovník pojmov z verejnej správy: (z pohľadu predmetov vyučovaných Katedrou verejnej správy)
Gubáňová, Monika -- Balážová, Eva -- Bumbalová, Monika -- Cifranič, Michal -- Hanáčková, Denisa -- Valach, Maroš
Slovník pojmov z verejnej správy: (z pohľadu predmetov vyučovaných Katedrou verejnej správy). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 64 p. ISBN 978-80-552-1630-0.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
The importance of localization factors for allocation of selected enterprises in conditions of the Slovak Republic
Gubáňová, Monika -- Hanáčková, Denisa -- Fusková, Martina
The importance of localization factors for allocation of selected enterprises in conditions of the Slovak Republic. In International Day of Science 2017 - economics, management, innovation. s. 62--74.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
The land management manual of the EU
Bandlerová, Anna -- Palšová, Lucia -- Schwarcz, Pavol -- Roháčiková, Oľga -- Viti, Domenico -- Celi, Giuseppe -- Przygodzka, Renata -- Sadowski, Adam -- Bueno-Armijo, Antonio -- Seher, Walter -- Mansberger, Reinfried -- Neugebauer, Georg -- Ivanova, Mariana -- Dimitrova, Vihra
The land management manual of the EU. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. 97 p. ISBN 978-80-552-1684-3.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details