Department of Public Administration (FESRD) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 10

PublicationsType of resultDescription KPČYear
Details
A new stage in the development of innovative processes: The grassroots
Hrivnák, Michal -- Melichová, Katarína -- Roháčiková, Oľga
Nová etapa vo vývoji inšttucionalizácie inovačných procesov: Grassroots inovácie: A new stage in the development of innovative processes: The grassroots. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, p. 134--141. ISBN 978-80-210-9610-3.
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020
Details
Assessment of education process on university by students and teachers
Gubáňová, Monika
Posudzovanie výučby na univerzite očami študentov a učiteľov: Assessment of education process on university by students and teachers. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 521--534.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Communication skills as effective educational tool
Cifranič, Michal
Komunikačné zručnosti učiteľa ako efektívny nástroj vzdelávania: Communication skills as effective educational tool. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 192--207.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Details
Communication skills as effective educational tool
Cifranič, Michal
Komunikačné zručnosti ako efektívny nástroj vzdelávania: ARRAY(0x5467a90). In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 24--38.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Details
Innovation activities and their importance in local self-government
Cifranič, Michal -- Valach, Maroš
Inovačné aktivity a ich význam v miestnej samospráve: Innovation activities and their importance in local self-government. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, p. 150--157. ISBN 978-80-210-9610-3.
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Least developed districts support policy – Evaluation of processes and identification of failures
Melichová, Katarína -- Hrivnák, Michal -- Szabó, Nikolas -- Pospišová, Lucia
Politika podpory najmenej rozvinutých okresov - hodnotenie procesov a identifikácia zlyhaní: Least developed districts support policy – Evaluation of processes and identification of failures.  In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2020), p. 91--97. ISBN 978-80-210-9610-3.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Miestny rozvoj vedený komunitou ako integrovaný nástroj podpory spolupráce a miestneho ekonomického rozvoja
Pospišová, Lucia
Miestny rozvoj vedený komunitou ako integrovaný nástroj podpory spolupráce a miestneho ekonomického rozvoja.  In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2020), p. 311--317. ISBN 978-80-8105-961-2.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Podnikateľské aktivity miest v Slovenskej republike
Valach, Maroš -- Bumbalová, Monika
Entrepreneurial activities of municipalities in the Slovak republic: Podnikateľské aktivity miest v Slovenskej republike. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, p. 213--221. ISBN 978-80-210-9610-3.
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Regional development agencies in Slovakia: Past and present
Szabó, Nikolas -- Pospišová, Lucia
Regionálne rozvojové agentúry na Slovensku : minulosť a súčasnosť: Regional development agencies in Slovakia: Past and present. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, p. 74--81. ISBN 978-80-210-9610-3.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020Details
What Drives the Private Innovation in Rural Areas? In-Depth Case Study of Slovak Rural Region
Hrivnák, Michal -- Roháčiková, Oľga -- Schwarcz, Pavol
What Drives the Private Innovation in Rural Areas? In-Depth Case Study of Slovak Rural Region. In Administrative Sciences. 10, 3 (2020), p. 3. ISBN 2076-3387 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details