Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - orgány pracoviště

Vědecká rada

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Vědecká rada.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
FEŠRR, KPr FEŠRR, ext FEMFEŠRR SPU v Nitre
KE FEM, KZVMP R R, DFEM FEMPeter.Bielik@uniag.sk
FEM SPU v Nitre
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna a potravinová správa SR
jozef.bires@svps.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.KVZ FAPZFAPZ SPU v Nitre
KTKRP FBPABT SPU v Nitre
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
KFR FAPZ
FAPZ SPU v Nitre
KRBE FEŠRRjan.gadus@uniag.sk
FEŠRR SPU v Nitre
KZSBT TF, TFRoman.Galik@uniag.skdekan TF SPU v Nitre
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.KBaB FBPZdenka.Galova@uniag.skFBP SPU v Nitre
KKPaPÚ FZKI, R R
rektorka SPU v Nitre
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
KZ FZKI, ext FAPZ
FZKI SPU v Nitre
KMO FEM, FEMdekanka FEM SPU v Nitre
KEAaI TFTF SPU v Nitre
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.KBaH FZKI, FZKI
dekan FZKI SPU v Nitre
doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
riaditeľka, Ústav krajinnej ekológie SAV
doc. Ing. Pavol Konštiak, CSc.
I. viceprezident, Zväz obchodu SR
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor, Technická univerzita vo Zlovene
KMan FEM, R R
prorektor SPU v Nitre
Ľubomír Lőrinc
predseda / podpredseda, Komora obcí / ZMOS
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.KFŽ FBP, FBP
dekan FBP SPU v Nitre
Bc. Emil Macho
predseda, SPPKemil.macho@sppk.sk
Ing. Gabriela Matečnáministerka, MPaRV SR
Ing. Alexander Matušek
prezident, Zväz automobilového priemyslu SR
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
KZSBT TF
TF SPU v Nitre
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.rektorka , UVLF v Košiciachjana.mojzisova@uvlf.sk
rektorka UVLF v Košiciach
Ing. Róbert Németh
konateľ, Agrotrade Group spol. s r.o.
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.FAPZ, KEaB FAPZdekan FAPZ SPU v Nitre
KBZ FZKI
FZKI SPU v Nitre
KHP FEM
FEM SPU v Nitre
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
FEŠRR, KVS FEŠRR, ext KRR FEŠRR
Olga.Rohacikova@uniag.sk
dekanka FEŠRR SPU v Nitre
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.rektor, Česká zemědělská univerzita v Prahesklenicka@fzp.czu.cz
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
KVZ FAPZ, R R
milan.simko@uniag.skprorektor SPU v Nitre
KDaM TF, R Rprorektor SPU v Nitre
ext FBP
FBP SPU v Nitre
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
KCH FBP, PZU UP, R R
tomas.toth@uniag.sk
prorektor SPU v Nitre
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
rektor, UKF v Nitre