Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - orgány pracoviska

Vedecká rada

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikácia
E-mail
Poznámka
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
FEŠRR, KPr FEŠRR, ext FEM
FEŠRR SPU v Nitre
KE FEM, KZVMP R R, DFEM FEM
Peter.Bielik@uniag.sk
FEM SPU v Nitre
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna a potravinová správa SR
KVZ FAPZ
FAPZ SPU v Nitre
KTKRP FBP
ABT SPU v Nitre
KFR FAPZ
marian.brestic@uniag.skFAPZ SPU v Nitre
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
KRBE FEŠRR
jan.gadus@uniag.skFEŠRR SPU v Nitre
KZSBT TF, TF
dekan TF SPU v Nitre
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.KBaB FBPZdenka.Galova@uniag.skFBP SPU v Nitre
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
KKPaPÚ FZKI, R R
klaudia.halaszova@gmail.com, Klaudia.Halaszova@uniag.sk
rektorka SPU v Nitre
KZ FZKI, ext FAPZalzbeta.hegedusova@uniag.sk
FZKI SPU v Nitre
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
KMO FEM, FEM
dekanka FEM SPU v Nitre
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
KEAaI TF
dusan.hruby@uniag.sk
TF SPU v Nitre
KBaH FZKI, FZKI
dusan.igaz@uniag.sk
dekan FZKI SPU v Nitre
doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
riaditeľka, Ústav krajinnej ekológie SAV
zita.izakovicova@savba.sk
doc. Ing. Pavol Konštiak, CSc.
I. viceprezident, Zväz obchodu SRugr@kon-rad.sk
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor, Technická univerzita vo Zlovene
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.KMan FEM, R R
prorektor SPU v Nitre
Ľubomír Lőrinc
predseda / podpredseda, Komora obcí / ZMOSstarosta@santovka.sk
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
KFŽ FBP, FBP
dekan FBP SPU v Nitre
Bc. Emil Macho
predseda, SPPK
emil.macho@sppk.sk
Ing. Gabriela Matečná
ministerka, MPaRV SR
Gabriela.Matecna@land.gov.sk
Ing. Alexander Matušek
prezident, Zväz automobilového priemyslu SR
KZSBT TF
TF SPU v Nitre
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka , UVLF v Košiciach
rektorka UVLF v Košiciach
Ing. Róbert Németh
konateľ, Agrotrade Group spol. s r.o.
FAPZ, KEaB FAPZpeter.ondrisik@uniag.sk
dekan FAPZ SPU v Nitre
KBZ FZKIFZKI SPU v Nitre
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
KHP FEM
Jan.Pokrivcak@uniag.sk, jpokrivcak@yahoo.comFEM SPU v Nitre
FEŠRR, KVS FEŠRR, ext KRR FEŠRR
Olga.Rohacikova@uniag.skdekanka FEŠRR SPU v Nitre
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor, Česká zemědělská univerzita v Prahe
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
KVZ FAPZ, R R
prorektor SPU v Nitre
KDaM TF, R Rzdenko.tkac@uniag.skprorektor SPU v Nitre
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.KCH FBPFBP SPU v Nitre
KCH FBP, PZU UP, R Rtomas.toth@uniag.skprorektor SPU v Nitre
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
rektor, UKF v Nitre