Zadání závěrečné práce – Ing. Marína Medveďová, PhD. – FBP D-MBI den [roč 4]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Marína Medveďová
Študijný program:molekulárna biológia
Študijný odbor: biológia
Evidenčné číslo:FBP-17327-49863
Vedúci práce:doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
  
Názov práce:Fusariotoxins induced porcine ovarian granulosa cells signaling pathways
  
Anotácia:Hlavným cieľom toxikologického výskumu je zvýšenie možností predpokladania a vyhodnocovania potenciálnych rizík z prostredia na ľudské zdravie. Toxikologický výskum poskytuje konkrétne zdôvodnenie toxicity látky na reprodukčné funkcie skúmaním odpovede bunky na rôzne dávky cudzorodej látky, cesty expozície a bunkové/molekulárne mechanizmy v modelových bunkových systémoch. Zvyšujúci sa počet environmentálnych kontaminantov, ktoré narúšajú reprodukčné procesy živočíchov, prispel k myšlienke zaoberať sa danou problematikou. Mykotoxíny, ktoré sa nachádzajú v potravinách a krmivách, patria do skupiny prírodných toxínov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť reprodukčné funkcie živočíchov. Cieľom dizertačnej práce je skúmanie účinkov deoxynivalenolu a zearalenonu na sekrečnú činnosť, markery proliferácie a apoptózy v ovariálnych granulóznych bunkách ošípaných so zameraním sa na intracelulárne mechanizmy pôsobenia daných toxínov.
  
Rozsah práce:130
  
Dátum zadania:15. 05. 2010
  
Dátum odovzdania:20. 06. 2013