Zadanie záverečnej práce – Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. – FEM D-EMP den [roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra manažmentu
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Ingrida Sedliaková
Študijný program:ekonomika a manažment podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-17335-132
Vedúci práce:prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
  
Názov práce:Štýly vedenia a motivácie ako súčasť firemnej kultúry v medzinárodnej spoločnosti
  
Rozsah práce:120- 130
  
Dátum zadania:01. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2013