Final thesis assignment form – Ing. Marián Hamada, PhD. – FESRD D-IRV den [year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Marián Hamada
Študijný program:
integrovaný rozvoj vidieka
Študijný odbor:3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Evidenčné číslo:FEŠRR-20382-245
Vedúci práce:
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
  
Názov práce:
Sociálne služby ako faktor zvyšovania kvality života vidieckeho obyvateľstva
  
Anotácia:
 Cieľom doktorandskej dizertačnej práce bude:
- zmapovať problémy s poskytovaním sociálnych služieb pre rôzne skupiny obyvateľstva vo vidieckych obciach,
- identifikovať príčiny a následky týchto problémov,
- analyzovať súčasnú úroveň a dostupnosť poskytovania sociálnych služieb na vidieku,
- navrhnúť model efektívneho poskytovania týchto služieb pri využití endogénnych zdrojov vidieckych obcí.
 Predpokladaným výsledkom je návrh variantných modelov zabezpečovania a poskytovania sociálnych služieb na vidieku s využitím endogénneho rozvojového potenciálu, s dopadom na rast zamestnanosti a znižovanie ekonomickej náročnosti poskytovania týchto služieb.
 
 
Dátum zadania:01. 09. 2010
 
 
Dátum odovzdania:01. 05. 2013