Zadanie záverečnej práce – Ing. Marián Hamada, PhD. – FEŠRR D-IRV den [roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Marián Hamada
Študijný program:integrovaný rozvoj vidieka
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-20382-245
Vedúci práce:doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
  
Názov práce:Sociálne služby ako faktor zvyšovania kvality života vidieckeho obyvateľstva
  
Anotácia: Cieľom doktorandskej dizertačnej práce bude:
- zmapovať problémy s poskytovaním sociálnych služieb pre rôzne skupiny obyvateľstva vo vidieckych obciach,
- identifikovať príčiny a následky týchto problémov,
- analyzovať súčasnú úroveň a dostupnosť poskytovania sociálnych služieb na vidieku,
- navrhnúť model efektívneho poskytovania týchto služieb pri využití endogénnych zdrojov vidieckych obcí.
 Predpokladaným výsledkom je návrh variantných modelov zabezpečovania a poskytovania sociálnych služieb na vidieku s využitím endogénneho rozvojového potenciálu, s dopadom na rast zamestnanosti a znižovanie ekonomickej náročnosti poskytovania týchto služieb.
  
Dátum zadania:01. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2013