Zadanie záverečnej práce – Ing. Koloman Krištof, PhD. – TF D-TPL den [roč 4]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra strojov a výrobných systémov
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Koloman Krištof
Študijný program:
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Študijný odbor:6.1.14. mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
Evidenčné číslo:
TF-7237-247
Vedúci práce:
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
 
 
Názov práce:
Skúmanie environmentálnych účinkov techniky v systéme pôdoochranných technológií
  
Rozsah práce:
120
 
 
Dátum zadania:
01. 10. 2008
 
 
Dátum odovzdania:30. 05. 2012