Zadanie záverečnej práce – Ing. Koloman Krištof, PhD. – TF D-TPL den [roč 4]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra strojov a výrobných systémov
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Koloman Krištof
Študijný program:technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-7237-247
Vedúci práce:prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
  
Názov práce:Skúmanie environmentálnych účinkov techniky v systéme pôdoochranných technológií
  
Rozsah práce:120
  
Dátum zadania:01. 10. 2008
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2012