Final thesis assignment form – Ing. Ondrej Takáč, PhD. – TF D-DSD den [year 4]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Ondrej Takáč
Študijný program:dopravné stroje a zariadenia
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-7239-274
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Implementácia autonómnych mobilných robotov v poľnohospodárstve
  
Rozsah práce:120
  
Dátum zadania:01. 10. 2008
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2012