Final thesis assignment form – Ing. Peter Kaufman, PhD. – FZKI D-LE den [year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Peter Kaufman, PhD.
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100918-161
Vedúci práce:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
  
Názov práce:
Analýza komunálnych odpadov vo vidieckej zástavbe s dôrazom na výskyt odpadov z obalov
 
 
Dátum zadania:
04. 08. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
26. 07. 2011