Final thesis assignment form – Ing. Jozef Kvokačka, PhD. – FZKI D-LE ext [year 5]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Jozef Kvokačka
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100919-49928
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Konzultant:
doc.Ing. Štefan Sklenár, CSc.
 
 
Názov práce:
Analýza komunálnyh odpadov vo vybraných obciach východného Slovenska s dôrazom na výskyt odpadov z obalov
 
 
Rozsah práce:120 strán
 
 
Dátum zadania:21. 05. 2013
  
Dátum odovzdania:
31. 05. 2013