Final thesis assignment form – Ing. Peter Stuchlý, PhD. – FEM D-EMP den [year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra informačných systémov
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Peter Stuchlý
Študijný program:ekonomika a manažment podniku
Študijný odbor:3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:FEM-17335-181
Vedúci práce:
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
 
 
Názov práce:
Informačný systém v riadení podnikových procesov pri znižovaní nákladov podniku
 
 
Rozsah práce:
120
 
 
Dátum zadania:02. 09. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
31. 08. 2012