Final thesis assignment form – RNDr. Miroslava Majeská, PhD. – FAaFR D-OCR den [year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra ochrany rastlín
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Mgr. Miroslava Majeská
Študijný program:
ochrana rastlín
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-17348-49894
Vedúci práce:doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
 
 
Názov práce:
Účinnosť fungicídov proti hubám z rodu Fusarium
  
Dátum zadania:14. 05. 2012
  
Dátum odovzdania:
31. 05. 2012