Final thesis assignment form – Ing. Ľubomír Konc, PhD. – FZKI D-LE ext [year 5]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Ľubomír Konc
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100919-1572
Vedúci práce:doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
  
Názov práce:Stanovenie hodnoty pozemkov v pozemkových úpravách s využitím viackriteriálnebo prístupu
  
Dátum zadania:18. 05. 2012
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2012