Final thesis assignment form – Ing. Anton Kováčik, PhD. – FBFS D-MBI den [year 4]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Date of submission

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok:
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Anton Kováčik, PhD.
Študijný program:molekulárna biológia
Študijný odbor:
4.2.3. molekulárna biológia
Evidenčné číslo:
FBP-17327-49996
Vedúci práce:
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.
 
 
Názov práce:
Využitie molekulárno - genetických metód pre identifikáciu markerov kvality mäsa ošípaných.
  
Dátum zadania:
01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:
nezadané